Schoolkosten

Gratis schoolboeken

De leerlingen krijgen gratis schoolboeken. Het betreft hier de leerboeken en werkboeken. Ook lesmateriaal dat door de school zelf is ontwikkeld valt hieronder. Verder kunnen dit licentiekosten van digitaal leermateriaal, cd’s en dvd’s zijn (de school heeft een contract met Iddink Voortgezet Onderwijs B.V. voor de levering van de schoolboeken). De leerboeken worden aan de leerling in bruikleen gegeven. De werkboeken die in meerdere leerjaren worden gebruikt, moeten door de leerlingen zelf worden bewaard. Deze worden in het volgende leerjaar niet opnieuw gratis verstrekt. Buiten de regeling van gratis schoolboeken vallen de atlas, woordenboeken, agenda, laptop, rekenmachine, sportkleding, gereedschap, schriften, multomappen, pennen, etc. Voor de boeken hebben we een boekenfondsregeling met Iddink Voortgezet Onderwijs B.V.

Terra kent vier soorten schoolkosten.

1: kosten voor de school (lesmateriaal)

De leerlingen van Terra krijgen gratis schoolboeken. Het betreft hier de leer- en werkboeken. Ook lesmateriaal dat door de school zelf is ontwikkeld, licentiekosten van digitaal leermateriaal, cd’s en dvd’s vallen hier onder. Wij hebben een contract met Iddink Voortgezet Onderwijs B.V. voor de levering van de schoolboeken. De leerboeken worden aan de leerling in bruikleen gegeven. De werkboeken die in meerdere leerjaren worden gebruikt, moeten door de leerlingen zelf worden bewaard. Deze worden in het volgende leerjaar niet opnieuw gratis verstrekt.

2: kosten voor de ouders

Buiten de regeling van gratis schoolboeken vallen de atlas, woordenboeken, agenda, rekenmachine, sportkleding, gereedschap, schriften, multomappen, pennen, etc. Het betreft hier persoonsgebonden materialen. Deze kosten zijn voor uw als ouder(s)/verzorger(s).

3: laptops

Terra werkt met het “Bring Your Own Device” principe, wat inhoudt dat u zelf voor de aanschaf en het eventueel benodigde onderhoud van de laptop van uw kind zorgt. Terra werkt hiervoor samen met de CampusShop. Hier zijn laptops te vinden die voldoen aan onze voorkeursspecificaties. Uiteraard bent u niet verplicht om hier een laptop aan te schaffen. U en uw kind worden hierover geïnformeerd.

4: vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten

Voor bijzondere zaken als excursies, introductiekamp, buitenlandse reizen en buitenschoolse en culturele activiteiten zal de school een vrijwillige ouderbijdrage vragen. Indien de gevraagde bijdrage niet wordt betaald, mogen leerlingen niet worden uitgesloten van deze activiteiten. Dit is in de wet geregeld.

Terra vindt het echter, in het belang van de ontwikkeling van de leerling, wenselijk dat bijvoorbeeld excursies wel kunnen doorgaan. Wij zullen ons inspannen om de kosten zo laag mogelijk te houden. Als het aantal betalende ouders/verzorgers te gering is dan valt helaas niet uit te sluiten dat excursies of andere activiteiten niet kunnen doorgaan, omdat de ontvangen bijdragen niet voldoende zijn om de activiteit te bekostigen. Wij doen daarom een beroep op u, in het belang van uw zoon/dochter, excursies en andere activiteiten mogelijk te maken met de gevraagde vrijwillige ouderbijdrage.

Meer informatie over schoolkosten en de vrijwillige ouderbijdragen leest u in de Schoolgids.

Vrijwillige ouderbijdrage

Niet alle schoolzaken worden door de overheid bekostigd. De vergoeding die de school van het Rijk ontvangt, is niet toereikend om alles te bekostigen. Ieder jaar moet worden bekeken hoe de gelden goed besteed kunnen worden, zonder dat het aanbod aan de leerlingen wordt beperkt. Daarom vraagt Terra vo van de ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage, afhankelijk van de te volgen opleiding. Voor de school is de bijdrage erg belangrijk. Terra vo heeft de ‘Gedragscode schoolkosten voortgezet onderwijs 2009’ van de VO-Raad ondertekend. Hiermee wordt de school gestimuleerd om de schoolkosten transparant te maken en dat al het mogelijke wordt gedaan om de kosten zo laag mogelijk te houden. Met het ondertekenen van de gedragscode geeft Terra vo aan dat zij zich zal houden aan de regels van deze gedragscode.

Met betrekking tot de vrijwillige ouderbijdrage is door Terra vo een reglement opgesteld, de ‘Regeling vrijwillige ouderbijdrage’. 

De ouderbijdrage is vrijwillig en het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage is in de wet geregeld. De toelating van uw zoon/dochter tot Terra is niet afhankelijk van het wel of niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage. De leerlingen mogen niet worden uitgesloten van activiteiten, zoals excursies, als de hiervoor gevraagde vrijwillige ouderbijdrage niet door u wordt betaald. Terra vindt het echter, in het belang van de ontwikkeling van de leerling, wenselijk dat bijvoorbeeld excursies wel kunnen doorgaan. 


Tegemoetkoming in de kosten

Stichting Leergeld
De Stichting Leergeld vergoedt kosten die niet of maar gedeeltelijk worden vergoed door een voorliggende voorziening voor: school (schoolbenodigdheden, kamp, excursies), sportclub, vereniging, kunstzinnige vorming. De Stichting Leergeld verwijst in eerste instantie naar wettelijk voorliggende voorzieningen, indien aanwezig en helpt bij het invullen van de benodigde formulieren. Daarnaast biedt de stichting ook zelf hulp in de vorm van een voorschot, gift of renteloze lening. De Stichting Leergeld is een landelijke stichting, die werkzaam is in meerdere regio’s. Meer informatie kunt u vinden op www.leergeld.nl.